เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535

เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: อนุชาติ   พวงสำลี, ยุพิน วรสิริอมร , สุพร  ชุณหวุฒิยานนท์

วัตถุประสงค์: