เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี

เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย, สุภาณี ปลื้มเจริญ

วัตถุประสงค์: