เศรษฐกิจครัวเรือนกับพฤติกรรมทางประชากรของชาวชนบทเผ่าม้ง

เศรษฐกิจครัวเรือนกับพฤติกรรมทางประชากรของชาวชนบทเผ่าม้ง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชาย โพธิสิตา


นักวิจัย: Dr.Peter  Kunstadter, Sally  Kunstadter

วัตถุประสงค์: