เพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ: ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

เพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ: ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง : กนกวรรณ ธราวรรณ, สุชาดา ทวีสิทธิ์, มาลี  สันภูวรรณ์, ศุทธิดา ชวนวัน
ชื่อหนังสือ : ประชากรและสังคม 2556: ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

ประชากรและสังคม 2556: ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: