เครือข่ายสังคมวิทยากับนโยบายสาธารณะ

เครือข่ายสังคมวิทยากับนโยบายสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


วัตถุประสงค์: