เครือข่ายทางสังคมในอำเภอนางรอง

เครือข่ายทางสังคมในอำเภอนางรอง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , กาญจนา ตั้งชลทิพย์, Sara  Curran

วัตถุประสงค์: