อุตสาหกรรมในเขตชนบทกับการอพยพกลับคืนถิ่น กรณีศึกษากรรมกรหญิงทำงานในโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

อุตสาหกรรมในเขตชนบทกับการอพยพกลับคืนถิ่น กรณีศึกษากรรมกรหญิงทำงานในโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ชื่อผู้แต่ง : อ. มาซากิ  มัตซึมุระ, พิมลพรรณ อิศรภักดี, สุภาณี ปลื้มเจริญ
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

Journal of Population and Social Studies Volumn. 12 Issue. 1 Page. 105-130

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: