อิทธิพลเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมของชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

อิทธิพลเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมของชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ภาณี วงษ์เอก


วัตถุประสงค์: