อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงานต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา

อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงานต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา

Author(s): จรัมพร โห้ลำยอง และศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
Publisher Name: วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน
Published Year: 2022