อิทธิพลของประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะที่มีต่อปัจจัยพฤติกรรมองค์การของบุคลากรทางการแพทย์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

อิทธิพลของประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะที่มีต่อปัจจัยพฤติกรรมองค์การของบุคลากรทางการแพทย์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

บุรเทพ โชคธนานุกูล

วารสารการจัดการสมัยใหม่
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2022)
กรกฎาคม – ธันวาคม
หน้า 102–115