อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการป่วยเป็นโรคปวดหลัง : กรณีวิเคราะห์ประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรี

อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการป่วยเป็นโรคปวดหลัง : กรณีวิเคราะห์ประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย , อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์, น.ส.จิราพร  ขัติยศ

วัตถุประสงค์: