อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออาการปวดหลัง: กรณีวิเคราะห์ประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรี

อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออาการปวดหลัง: กรณีวิเคราะห์ประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรี

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี, อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์, นายฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ, วรชัย ทองไทย , น.ส.จิราพร  ขัติยศ
ชื่อวารสาร : วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย Volumn. 17 Issue. 2

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: