ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น

ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: พิมลพรรณ อิศรภักดี

วัตถุประสงค์: