ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย

ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร


นักวิจัย: อารี จำปากลาย, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

วัตถุประสงค์: