สุขภาพและการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังกาญจนบุรี

สุขภาพและการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, Philip Guest

วัตถุประสงค์: