สุขภาพของมารดาในชุมชนเมือง

สุขภาพของมารดาในชุมชนเมือง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: บุปผา ศิริรัศมี , อ.ดร.แอนโทนี่  ประมวญรัตน, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์: