สำรวจติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเอซไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด โดยวิธีสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 1

สำรวจติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเอซไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด โดยวิธีสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 1

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ดุสิตา พึ่งสำราญ


นักวิจัย: นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, อภินันท์ อร่ามรัตน์, รศ.ดร.มานพ  คณะโต, พูนรัตน์ ลียติกุล , กนิษฐา ไทยกล้า, มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ , ปรีชญาณ์ นักฟ้อน, จารุวรรณ จารุภูมิ

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้วิธีสุมแบบเครือข่าย (RDS) ในการสำรวจติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเอซไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลไกของประเทศในการใช้วิธีสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) เพื่อสำรวจติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอซไอวี
  3. เพื่อให้ได้ผลการสำรวจติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเอซไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด โดยวิธีสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ที่น่าเชื่อถือ