สาเหตุการตายในประเทศไทย: มุมมองของความแตกต่างระหว่างประเทศ

สาเหตุการตายในประเทศไทย: มุมมองของความแตกต่างระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : นันทวัน อินทชาติ, โยธิน แสวงดี, Barbara Entwisle, ชาย โพธิสิตา
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2548

Journal of Population and Social Studies Volumn. 13 Issue. 2 Page. 47-69

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: