สังเคราะห์ 40 ปี IPSR : การประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 2514-2556

สังเคราะห์ 40 ปี IPSR : การประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 2514-2556

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: ศุทธิดา ชวนวัน, กุลภา  วจนสาระ, กาญจนา เทียนลาย, วรรณี หุตะแพทย์, เบญจมาศ รอดภัย, พอตา บุนยตีรณะ

วัตถุประสงค์: