สถานะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอสวนผึ้ง และกิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2550

สถานะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอสวนผึ้ง และกิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2550

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง


นักวิจัย: อารี จำปากลาย

วัตถุประสงค์: