สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของสตรีการตัดสินใจแต่งงานและภาวะเจริญพันธุ์

สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของสตรีการตัดสินใจแต่งงานและภาวะเจริญพันธุ์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: ชาย โพธิสิตา , อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, น.ส.อรเพ็ญ  บุรวิศิษฎ์

วัตถุประสงค์: