สถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัย : การศึกษาความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร

สถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัย : การศึกษาความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง


นักวิจัย: Philip Guest

วัตถุประสงค์: