สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563

ผู้แต่ง: ปราโมทย์ ประสาทกุล, ลัดดา, ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, วิราภรณ์ โพธิศิริ, อภิชาติ ธัญญาหาร, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, ณปภัช สัจนวกุล, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย, ภูษิต ประคองสาย, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ, สกานต์ บุนนาค, ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กองทุนผู้สูงอายุ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-443-588-9
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563
1 มีนาคม 2565 11.19 MB จำนวนดาวน์โหลด 181 ครั้ง