สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562

ผู้แต่ง: ลัดดา, วิราภรณ์ โพธิศิริ, ปราโมทย์ ประสาทกุล, ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, มนสิการ กาญจนะจิตรา, ณปภัช สัจนวกุล, เสาวภา อุสาพรม, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย, จิรวรรณ มาท้วม, กรรณิการ์ เสนา, ภูษิต ประคองสาย, อภิชาติ ธัญญาหาร
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-494-3
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562
1 มีนาคม 2565 19.17 MB จำนวนดาวน์โหลด 73 ครั้ง