สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง: ปราโมทย์ ประสาทกุล, ลัดดา, ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, วิราภรณ์ โพธิศิริ, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, ศุทธิดา ชวนวัน, เสาวภา อุสาพรม, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย, จิรวรรณ มาท้วม, กชนันท์ อินสมพันธ์ุ, กรรณิการ์ เสนา
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-349-6
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561
1 มีนาคม 2565 7.09 MB จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง