ศึกษาและกำหนดภาพรวมของตัวชี้วัดและผลลัพธ์ ดัชนีความอยู่ดีมีสุขเพื่อการเยี่ยมเยียน ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูล การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

ศึกษาและกำหนดภาพรวมของตัวชี้วัดและผลลัพธ์ ดัชนีความอยู่ดีมีสุขเพื่อการเยี่ยมเยียน ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูล การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการวัตถุประสงค์: