ศึกษาสภาพบ้านและชุมชนในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ

ศึกษาสภาพบ้านและชุมชนในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สายฤดี วรกิจโภคาทร


นักวิจัย: Dr. James Bohland

วัตถุประสงค์: