ศึกษาบทบาทเชิงเศรษฐกิจในครอบครัวของผู้หญิง

ศึกษาบทบาทเชิงเศรษฐกิจในครอบครัวของผู้หญิง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Kerry Richter


นักวิจัย: นภาภรณ์ หะวานนท์

วัตถุประสงค์: