ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558

ผู้แต่ง: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , จงจิตต์ ฤทธิรงค์, พอตา บุนยตีรณะ, ปัทมา แย้มเพกา
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2558
บรรณาธิการ: นครปฐม; สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-279-688-3
Keyword: