วิธีการและขั้นตอนรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการและขั้นตอนรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย Volumn. 16 Issue. 3

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: