วิจัยต้นทุนและประสิทธิภาพของโครงการวางแผนครอบครัวใน 20 จังหวัด

วิจัยต้นทุนและประสิทธิภาพของโครงการวางแผนครอบครัวใน 20 จังหวัด

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Ronyoot Chitradon


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, อ.ศิวพร  ปกป้อง

วัตถุประสงค์: