ลักษณะอาชพของมารดากับภาวการณ์ตายของเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศ

ลักษณะอาชพของมารดากับภาวการณ์ตายของเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี, งามสมัย ผิวเหลือง
ชื่อวารสาร : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2544

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย Volumn. 14 Issue. 2 Page. 197-250

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: