รายงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สู่วิถี  “เศรษฐกิจพอเพียง

รายงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สู่วิถี “เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, รศรินทร์ เกรย์ , รัตนาพร อินทร์เพ็ญ, วรรณภา อารีย์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2551
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สู่วิถี “เศรษฐกิจพอเพียง
1 มีนาคม 2565 1.57 MB จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง