รายงานการวิจัยพื้นฐานการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนการนำกิจกรรม ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลพื้นฐาน เข้ากับงานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์

รายงานการวิจัยพื้นฐานการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนการนำกิจกรรม ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลพื้นฐาน เข้ากับงานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่ง: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, ชาย โพธิสิตา , อมรา สุนทรธาดา
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2529
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการวิจัยพื้นฐานการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนการนำกิจกรรม ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลพื้นฐาน เข้ากับงานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์
27 กุมภาพันธ์ 2565 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง