ระบบความคิด ความเชื่อ แบบแผน และพฤติกรรมการรักษาโรคกระดูกด้วยการแพทย์แผนโบราณ

ระบบความคิด ความเชื่อ แบบแผน และพฤติกรรมการรักษาโรคกระดูกด้วยการแพทย์แผนโบราณ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: มะลิ อัมพรดนัย


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์

วัตถุประสงค์: