ระบบการติดตามและจำกัดการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและต่างประเทศ: ช่องว่าง จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา

ระบบการติดตามและจำกัดการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและต่างประเทศ: ช่องว่าง จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา

นงนุช จินดารัตนาภรณ์, สิรินทร์ยา พูลเกิด
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน – มิถุนายน 2566