มาตรฐานการจัดบริการแก่เด็กในสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

มาตรฐานการจัดบริการแก่เด็กในสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: กมลชนก ขำสุวรรณ

วัตถุประสงค์: