ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีแหล่งเสื่อมโทรมกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะแหล่งเสื่อมโทรมหมู่บ้านเสนานิคม 2 และคลองเตย

ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีแหล่งเสื่อมโทรมกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะแหล่งเสื่อมโทรมหมู่บ้านเสนานิคม 2 และคลองเตย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: นางอรพรรณ หันจางสิทธิ์


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม

วัตถุประสงค์: