ภาวะการตายและความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย

ภาวะการตายและความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย

ชื่อผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , กฤตยา อาชวนิจกุล , วรชัย ทองไทย
ชื่อหนังสือ : IPSR Annual Report 2006: Motality…the Reflection of Population Security
ปีที่ตีพิมพ์: 2549

IPSR Annual Report 2006: Motality…the Reflection of Population Security Page. 22-33

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: