พลังกดดันทางประชากรและสิ่งแวดล้อมต่อการตัดสินใจทำนาดำและนาหว่าน

พลังกดดันทางประชากรและสิ่งแวดล้อมต่อการตัดสินใจทำนาดำและนาหว่าน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์: