พลังกดดันทางประชากรและสิ่งแวดล้อมต่อการตัดสินใจทำนาดำและนาหว่าน (Phase II)

พลังกดดันทางประชากรและสิ่งแวดล้อมต่อการตัดสินใจทำนาดำและนาหว่าน (Phase II)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์: