พฤติกรรม และทัศนคติต่อการวางแผนชีวิตและการทำงาน ของประชากรเจเนอเรชันแซด

พฤติกรรม และทัศนคติต่อการวางแผนชีวิตและการทำงาน ของประชากรเจเนอเรชันแซด

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร


นักวิจัย: นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, คมกฤช ตะเพียนทอง, ณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผนชีวิต และการทำงานของ Gen Y ในกลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษาปีที่ 3-4 และ Gen Z ในกลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษาปีที่ 1-2
  2. เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาการคัดเลือกการมอบหมายงาน การฝึกอบรมและพัฒนา สวัสดิการและผลตอบแทน การสื่อข้อความ รวมถึงการเติบโตในสายอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

  • Gen Y ในกลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษาปีที่ 3-4 และ Gen Z ในกลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษาปีที่ 1-2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การตั้งเป้าหมายในชีวิต/และการทำงาน
  2. การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงาน/เรียนต่อ (ทำงาน บริษัท ธุรกิจส่วนตัว เล่นหุ้น หรือ เรียนต่อ)
  3. ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจทำงาน (ค่านิยม รูปแบบการดำเนินชีวิตเงินเดือน ความท้าทาย ความยืดหยุ่น)