พฤติกรรมการบริโภคเกลือไอโอดีน

พฤติกรรมการบริโภคเกลือไอโอดีน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: บุปผา ศิริรัศมี , ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

วัตถุประสงค์: