ผลของภาวะเจริญพันธุ์ต่อการศึกษาของเด็กไทยในชนบท

ผลของภาวะเจริญพันธุ์ต่อการศึกษาของเด็กไทยในชนบท

ชื่อผู้แต่ง : มานะ อัครบัณฑิต, โยธิน แสวงดี, วรชัย ทองไทย , Ronald R. Rindfuss, ศ.ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

Journal of Population and Social Studies Volumn. 12 Issue. 2 Page. 165-188

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: