ผลของภาวะสมรสที่มีต่อการลดลงขอภาวะเจริญพันธุ์ในประเทสไทย

ผลของภาวะสมรสที่มีต่อการลดลงขอภาวะเจริญพันธุ์ในประเทสไทย

ชื่อผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล, ศุทธิดา ชวนวัน
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2552

วารสารประชากร Volumn. 1 Issue. 1

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2009/292-Consequence-of-Nuptiality-on-Fertility-Decline-Thailand-Abstract.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2009/292-Consequence-of-Nuptiality-on-Fertility-Decline-Thailand.pdf

Keyword: