ผลของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่มีต่อแบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย

ผลของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่มีต่อแบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย

ชื่อผู้แต่ง : มาดี  กาญจนกิจสกุล, ปราโมทย์ ประสาทกุล, วรชัย ทองไทย , Gordon F. De Jong, Mark D. Hayward, วิพรรณ ประจวบเหมาะ
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

Journal of Population and Social Studies Volumn. 12 Issue. 1 Page. 69-92

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: