ผลการอบรมให้ความรู้ในด้านสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการบริหารงานที่โปร่งในขององค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการอบรมให้ความรู้ในด้านสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการบริหารงานที่โปร่งในขององค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี, ผศ.เฉลิมพร  อภิชนาพงศ์, ยุพิน วรสิริอมร , อ.วีรพา  ฐานะปรัชญ์, ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ, มนฤดี  เกิดสมบุญ
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

Journal of Population and Social Studies Volumn. 12 Issue. 2 Page. 83-112

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: