ผลกระทบสถานที่ตั้งอนามัยต่อการรับบริหารวางแผนครอบครัวและการรับบริการทางสุขภาพอนามัยของประชาชน

ผลกระทบสถานที่ตั้งอนามัยต่อการรับบริหารวางแผนครอบครัวและการรับบริการทางสุขภาพอนามัยของประชาชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: Mr. Frederick A. Day, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์: