ผลกระทบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการประชากร 20 จังหวัด และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและบริการธารณสุข (รอบ 2)

ผลกระทบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการประชากร 20 จังหวัด และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและบริการธารณสุข (รอบ 2)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , ผศ.ทวีศักดิ์  เศวตเศรนี

วัตถุประสงค์: