ผลกระทบของโรคเรื้อรังต่ออายุขัยเฉลี่ยที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพในประชากรสูงอายุไทย

ผลกระทบของโรคเรื้อรังต่ออายุขัยเฉลี่ยที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพในประชากรสูงอายุไทย

ชื่อผู้แต่ง : อุทัยทิพย์ รักษ์จรรยาบรรณ, ปราโมทย์ ประสาทกุล, Mark D. Hayward, วรชัย ทองไทย , สุรีย์พร พันพึ่ง, รศรินทร์ เกรย์
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2548

Journal of Population and Social Studies Volumn. 13 Issue. 2 Page. 91-119

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: